edycja 2021

Fundusz Patriotyczny
„Wolność po polsku”

Fundusz Patriotyczny ma za zadanie realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.


 
Poprzez swoje działania Fundusz wspierać będzie promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.


 
Chcemy ukazać historie narodową jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych i upowszechniać wiedzy o historii i dziedzictwie Polski.


 
Poprzez system wsparcia instytucji społecznych pragniemy inspirować, wspierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii. Naszym celem jest budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.


 
Równie ważne jest tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej oraz wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.


false

false